Евгений Мучник

Двустишия
* * *
Недавно во сне я летал:
летел в самолете и спал...